Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tư vẫn và Đào tạo ngắn hạn

1. Chức năng:
Trung tâm Tư vấn và Đào tạo ngắn hạn là đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện hoạt động dịch ...