THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Ngắn hạn liên tục chiêu sinh mở các lớp Bồi ...